Nieuwsbrief N211 Wippolderlaan

28-01-21

De N211 Wippolderlaan is een belangrijke provinciale weg. In een uniek gebied waarbij werken, wonen en recreëren ultiem samenkomen. Als verbindingsweg tussen de Greenport Westland en Den Haag zuidwest, is het belangrijk dat het verkeer hier goed kan doorstromen. Om dit te verbeteren, passen we de N211 tussen de aansluiting A4 en De Westlandroute N222 de komende jaren ingrijpend aan.

Het definitief ontwerp klaar voor ruimtelijke procedure
Na het besluit van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland en de gemeente Midden-Delfland is het definitieve ontwerp vastgesteld en klaar voor de volgende stap. Dit is het doorlopen van de ruimtelijke procedure Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).

De WABO procedure
Met de WABO procedure krijgt het project een (omgevings)vergunning zodat het definitieve ontwerp gerealiseerd kan worden.

Voor deze WABO procedure zijn de gemeenten Westland en Midden-Delfland bevoegd gezag, zij mogen de besluiten nemen. De gemeente Westland is hierbij het aanspreekpunt. Hierdoor kunnen inwoners en bedrijven bij één loket, de gemeente Westland, terecht.

Vanaf 15 februari liggen de stukken ter inzage bij de gemeente Westland. Tijdens deze terinzagelegging organiseert de provincie een online informatiemarkt. Hier krijgt u informatie over hoe deze procedure werkt en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Online informatiemarkt
Vanaf 15 februari kunt u op onze website op elk moment verschillende onderwerpen bekijken. U vindt dan meer informatie over de ruimtelijke procedure (WABO), het ontwerp, het landschapsplan en het thema geluid. In onze volgende nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging voor deze online informatiemarkt.

Geluid
Voor de aanpassingen aan de N211 treffen we maatregelen om aan de wettelijke normen van geluidhinder te voldoen.

Op verzoek van de omgeving nemen we extra maatregelen tegen geluidhinder. Op een groot deel van de N211 en een deel van de N222 worden asfaltdeklagen toegepast, die het geluid verminderen. Verder plaatsen we geluidwallen en/of geluidschermen. In het definitief ontwerp zijn de hoogten van geluidwallen en schermen aangepast en is het ontwerp zo gemaakt dat geluidhinder zo klein mogelijk is.

Van het definitief ontwerp zijn de geluideffecten doorgerekend. Voor woningen waar, ondanks eerdergenoemde maatregelen, de geluidbelasting hoger wordt dan de voorkeursgrenswaarde die op grond van de Wet Geluidhinder geldt, is een besluit Hogere Grenswaarde geluid nodig. Dat houdt in dat de grenswaarde hoger wordt dan tot nu toe is vastgesteld.

De inwoners, die hiermee te maken hebben worden persoonlijk geïnformeerd door de DCMR, de omgevingsdienst die dit besluit neemt. De doorberekening van de geluideffecten is terug te vinden in het akoestisch onderzoek. Dit ligt ook vanaf 15 februari ter inzage.

Naast de maatregelen aan de N211 Wippolderlaan is er een project vanuit Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A4. Rijkswaterstaat en de provincie zijn in gesprek over een gezamenlijk proces en communicatie.

Participatie inrichting Zwethzone
In het landschapsplan is het ontwerp voor de inrichting van de Zwethzone opgenomen. Dit plan is met het ontwerp voor de weg vastgesteld. Bij de verdere uitwerking van de inrichting willen we u graag betrekken.

Zo willen we met u kijken naar de volgende drie thema’s: de te plaatsen voorzieningen, de wandel-, fiets- en ruiterpaden en de nieuwe beplanting. U ontvangt daarvoor een uitnodiging via deze nieuwsbrief.

Blijven betrekken
Natuurlijk vinden we het belangrijk om de omgeving te blijven betrekken en raadplegen voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Dat doen we door het voeren van (individuele) gesprekken, via deze nieuwsbrief en door u online te informeren. Mocht u nu al vragen hebben mail deze dan naar [email protected].
De meest actuele informatie vindt u op de N211 webpagina.

______________________

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland.

Terug naar overzicht
/images/newsmessage/3414/8dc44ec53638710/600x400/ZH_N211.jpg

Vergroot uw regionale netwerk en word nu lid van Bedrijvenvereniging InterWateringen! Direct aanmelden .